[Bilimleri paýlaşmak] Aýlanma galyplary esasan näme öndürýär?

Aýratynlyklaryna göräaýlaw galyplaryamal,aýlaw galyplaryesasan merkezi dolandyryş plastmassa önümlerini emele getirmek we öndürmek üçin ulanylýar we poroşok bilen örtülen plastmassa önümlerine hem ulanylyp bilner.

Gündelik durmuşda öndürip boljak plastmassa önümleriniň köp görnüşi baraýlaw galyplary.Şeýle hem howa menzillerinde, stansiýalarda, awtoulag ýollarynda, dükanlarda we esasy söwda merkezlerinde ulag izolýasiýa desgalary, inkubatorlar, modeller, slaýdlar, awtoulag gabyklary, suw çüýşeleri we ammarlar bar.

Umuman,aýlaw galyplarybir aýratynlygy bar, ýagny içi boş bolmaly.Adatça, çüýşeler, gutular, bankalar we plastmassadan ýasalan gutular ýaly görýän önümlerimiz, dürli ululyklara we ştatlara garamazdan, esasan içi boş plastmassa önümleridir.

Nädipaýlaw galyplaryşekillendirmek

Onuň tutuş önümçilik prosesi ýörelgesi we prosesi çylşyrymly däl, esasanam iýmitlendirmek, ýylatmak, sowatmak we demlemek.Şeýle önümçilikden soň içi boş önüm öndürilýär.Başga näme hakda bilmek isleýärsiňiz?aýlaw galyplary?Biziň bilen habarlaşyň we web sahypamyzy zerur bolanlar bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Elmydama täzelenerisaýlaw galyplarybilim.


Iş wagty: 28-2021-nji sentýabr