Minaranyň rotomolding maşyny, satyljak aýlaw galyplaýjy maşyn, aýlaw galyplaýyş maşyn öndürijileri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

1. heatingyladyş, sowadyş, sökmek we ýygnamak üç stansiýasy gurnama liniýasynyň işleýşini amala aşyrýar we çykarylyşy ýokary;

2. Peçiň ulanylyş derejesi ýokary, enjamlar tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa;

3. Her bir emele getiriş tapgyrynda ýakyn wagtda önüm öndürmek üçin amatlydyr;

4. Zawodyň gurşawyny gowulandyryp bilýän garaşsyz sowadyş stansiýasy bar;

5. Kesgitli sökmek we gurnama stansiýalary bilen işlemek aňsat.

Minaranyň aýlanýan maşynynyň aýratynlyklary

diňi aýlaýan maşynlar ýokary netijeliligi, çeýeligi, energiýany tygşytlamagy, awtomatiki dolandyryşy we ýokary çykdajylylygy üçin bazar tarapyndan giňden kabul edilýär.Bu model 3-4 gol we trolleýbusly merkezi we jemi 4-6 stansiýa gurýar.Olaryň arasynda awtomatiki we garaşsyz dolandyryş trolleýsi önümçiligi has çeýe edýär we beýleki modeller bilen deňeşdirilende netijeliligi 30% -den gowrak ýokarlandyryp biler.

2018工位机8-16-3 副本

Mehaniki bölek

· Enjamlary doly gurnalan we modulirlenen dizaýn we önümçilik;

· Spaceokary ýer ulanyş tizligi we pes ýylylyk siňdirişi bolan silindr peç;

· Howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin peç gapysynyň deformasiýa garşy dizaýny;

· Energiýa sarp edilişini azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin peçiň temperaturasyna hakyky wagt gözegçiligi;

Peç:CAE birmeňzeş gaz we birmeňzeş temperaturany üpjün etmek üçin ähli ugurlary seljerýär;CAE synagy we barlagy arkaly, peçdäki temperatura birmeňzeş, gyzgyn howa guradyjy tuneliň aşagyndaky aýlanýan fanatyň üsti bilen ojakda üflenýär we artykmaç gyzgyn howa ýokarky sorujy portuň üsti bilen guradyjy tuneliň içine akyp biler.

Guradyjy tunel:Powder Poroşok ýygnamak we tozan we ýangyndan gaça durmak üçin aşaky rozetkada sorulma;Ing Guradyjy tuneliň içi poslamaýan polatdan, çydamlydyr;Term Termiki aýlanyş fanatynyň goşa sowadyş ulgamy, uzak dowamly we durnukly çykyş.

Boom göteriji:mehaniki CAE derňewi.

Aýlanýan gol şemaly funksiýasy: diwaryň galyňlygynyň birmeňzeşligini sazlaň;galyndy gazy gaýtadan işlemek we daşky gurşawy goramak enjamy, galyndy gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak we ussahananyň gurşawyny gowulandyrmak üçin.

Busangyç ulgamy

Tebigy gaz, suwuklandyrylan nebit gazy, dizel we elektrik ýylylygy üçin amatly ýangyç (Germaniýada Weiser, ABŞ-da Makson).
Dolandyryş ulgamy

PLC ulgamy:“Siemens Ethernet”, çyzygyň standartlaşdyrylmagy, umumy panel, “PLC” dolandyryşy, üç basgançakly ýyladyş, her gol üç dürli ýyladyş temperaturasy, wagt, içerki we daşarky tok tizligi, aýlanyş howasynyň sazlaýyş parametrleri üçin aýratynlykda düzülip bilner.

Sowuklama funksiýasy:sowatmak, gijikdirmek, suw dumanlary, howany sowatmak köp basgançakly sazlama;

Saklamak funksiýasy:degişli önümiň önümçilik parametrlerini saklamak;sökmegiň we ýygnamagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin sökmek we ýygnamak stansiýasynyň ýagdaýyny düzeltmek;

Aýyrmak we ýygnamak prosesi: aýlanýan goluň simsiz uzakdan dolandyrylmagy, howpsuz we täsirli;

Beýlekiler

Önümçilik galyndy üýtgemegi wagtynda hem amala aşyrylyp bilner;

Öndürip boljak materiallar: PE XPE PP PA PA6 PA12 100% gaýtadan ulanylýan materiallar.

Meýletin

1. Galybyň içindäki we daşyndaky temperaturany hakyky wagtda gözegçilik etmek (islege görä):

Heating heatingyladyş we galyplaşma wagtynda galyndydaky temperatura üýtgemelerini hakyky wagtda geçirmek;

Term Termoforming wagtynda materialyň temperaturasyna hakyky wagt gözegçiligi;

Materials Materiallaryň eremegine we materiallara täsirine gözegçilik etmek;

The Galybyň dürli ýerlerinde temperatura gözegçilik etmek;(galyndy temperaturasy, galyndy temperaturasy, galybyň ýokarky bölegi, galybyň aşaky bölegi)

Heating heatingyladyş galyplary wagtynda galybyň içinde we daşynda her temperatura ölçeg nokadynyň temperaturasyny hakyky wagtda kesgitlemek;

Product Önüm sowadylanda temperaturanyň hakyky wagtda geçirilmegi.

2. Ikinji iýmitlendiriş ulgamy (islege görä):

Multi Köp gatlakly önümleri öndürmek kam kamuflaage we beýleki köp reňkli önüm öndürmek ③ PE köpüklemek amala aşyrylyp bilner.

3. Awtomatiki ugrukdyryş funksiýasy (islege görä funksiýa): ýerli galyňlaşdyryş amala aşyrylyp bilner, galyňlygy gowulandyrmak üçin çuň boşluk önümleri, kamuflaage önümleri ulanylyp bilner

4. Awtomatiki iýmitlendiriş we agram ulgamy (islege görä)

5. Aýyrmak we ýygnamak stansiýasy üçin howpsuzlygy goramak (islege görä)

2018工位机11-23 副本

Taýýar önüm

d41a584f52601709182118bfa61547f
finished product (4)
finished product (2)
finished-product-ad
finished product (3)
finished product (6)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň